Login

ปฏิทิน

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลหนองอียอ  อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  อยู่ห่างจากอำเภอสนมเป็นระยะทาง  8  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์เป็นระยะทาง  42 กิโลเมตร  โดยใช้สนามกีฬาเยาวชนตำบลหนองอียอเป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน  มีเนื้อที่  42  ไร่  2  งาน  48  ตารางวา

โรงเรียนหนองอียอวิทยา  แต่เดิมเป็นสาขาโรงเรียนสนมวิทยาคาร  ในปีการศึกษา  2533  โรงเรียนสนมวิทยาคาร  โดยความเห็นชอบของนายสมรรถชัย  นาคะผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร  ได้นำคณะครู-อาจารย์  ซึ่งประกอบด้วยนายถวัลย์  สันติภพ  นายเสนี  จิตหนักแน่น  ออกสำรวจหาพื้นที่ในการจัดตั้งโรงเรียนสาขา  และได้ประชุมตกลงกันว่าจะจัดตั้งที่บ้านหนองอียอ  จึงได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในตำบลหนองอียอ  เพื่อขอใช้สนามกีฬาเยาวชนเป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน  โรงเรียนสนมวิทยาคาร  จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาไปยังผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์  และคณะกรรมการของกรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนได้  โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่  6  เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  64  คน  โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านหนองอียอเป็นที่ทำการ โรงเรียนสนมวิทยาคารมีคำสั่งให้นายถวัลย์  สันติภพ  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา  ต่อมาเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2535 ได้ก่อสร้างอาคาร

ชั่วคราวบนพื้นที่ของโรงเรียน  และในวันที่  24  มีนาคม  2538  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ชื่อว่าโรงเรียนหนองอียอวิทยา  และในวันที่  18  สิงหาคม  2538  ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  (    )  ทำพิธีขึ้นอาคารเรียนตลอดจนเปิดทำการเรียนการสอน  ในวันที่  24  กันยายน  2539

ในวันที่  3 เดือนมกราคม พ..2545 นายคำทรัพย์ ลอยทอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 

ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองอียอวิทยาจนถึงวันที่  12  มกราคม  2549

โรงเรียนหนองอียอได้ตระหนักเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวสู่จุดหมายในการสร้างคน  สร้างงาน โดยยึดหลักการจัดการที่เน้นคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเสมอภาค โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการแนวใหม่เป็นระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  เพื่อให้การบริหารจัดการตรงประเด็นฉับไว  โปร่งใส  เกิดประสิทธิภาพและมีความเที่ยงธรรม

โรงเรียนหนองอียอวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  เลิศล้ำวิชา  ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

สู่มาตรฐานสากลด้วยการบริหารและการจัดการ  โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่และการเดินทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เลขที่ 197 หมู่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-513625,044-513629 โทรสาร 044-713-465